Huisreglement

Huisregelement Omnithera Fysiotherapie, Giesbeek 01 – 01 – 2021

 1. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de screening – intake fysiotherapie te raad plegen of om uw verzekeringsmaatschappij te bellen. U bent hier zelf verant- woordelijk voor. Uw zorgverzekering bestaat uit de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Naast de wettelijke bepalingen van de basisverzekering heeft elke zorgverzekeringsmaat-schappij zijn eigen voorwaarden voor de aanvullende verzekering. De mate van vergoeding van de fysiotherapeutische behandeling is afhankelijk van het door u gekozen aanvullend pakket!
 2. Omnithera Fysiotherapie declareert rechtstreeks digitaal naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Wij hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Mocht blijken dat de cliënt onvoldoende verzekerd is, dan krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd.
 3. Bij verhindering van een afspraak dient men deze 24 uur van te voren af te melden. Bij het niet tijdig afzeggen behoudt Omnithera Fysiotherapie zich het recht voor minimaal 75% van het behandel tarief/ gereserveerde tijd bij cliënt in rekening te brengen, te weten een verzuimtarief van € 32,50. Deze kosten kan de cliënt niet bij de zorgverzekeraar in rekening brengen. De factuur dient u binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.
 4. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage in zijn of haar E.P.D. De inhoud van uw E.P.D. is in principe ook beschikbaar voor de collega fysiotherapeut werkzaam in onze praktijk dan wel voor de waarnemend fysiotherapeut teneinde een optimale behandeling voor U te kunnen garanderen. Bij controle van de praktijk kan uw dossier ingezien worden door een auditor, mocht U dit niet op prijs stellen, wilt U dit dan aan uw behandelend fysiotherapeut kenbaar maken en dit in uw E.P.D. of op daartoe bestemde formulier vastleggen.
 5. Bij verzuim kan Omnithera Fysiotherapie over de hoofdsom de wettelijke rente in rekening brengen, bij aanhoudend verzuim kunnen er incasso maatregelen getroffen worden, waarvan de bijkomende kosten voor rekening van de cliënt zijn.
 6. De prijslijst met tarieven van Omnithera Fysiotherapie is op te vragen bij uw behandelend therapeut. Tevens hangt deze lijst op het mededelingen bord bij binnenkomst in de praktijk.
 7. Indien de cliënt een klacht heeft over Omnithera Fysiotherapie dan kunt u deze kenbaar maken bij uw fysiotherapeut. In een persoonlijk gesprek kan de klacht besproken worden teneinde tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht dit gesprek niet het gewenste resultaat opleveren dan stelt Omnithera Fysiotherapie dat het zich conformeert aan de klachten proce-dure van het genootschap voor fysiotherapie, het K.N.G.F. Als u beroep wilt doen op deze procedure dan verzoeken wij u om dit te melden aan onze vertrouwenspersoon dhr. E. Poot.
 8. Omnithera Fysiotherapie conformeert zich aan de gedragscode van het K.N.G.F. betreffende privacy en bejegening en respecteert de rechten en plichten vast gelegd in de A.V.G. Uw gegevens worden conform deze wet vastgelegd.
 9. Na afwezigheid door b.v. opname ziekenhuis, ziekte of bij het nog herstellen daarvan, is de voortzetting behandeling slechts mogelijk na overleg met uw behandelend fysiotherapeut.
 10. Wij verzoeken u geen waardevolle spullen in wachtruimte dan wel in jas of tas, achter te laten. Omnithera Fysiotherapie acht zich niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van zich in en om de praktijk bevindende bezittingen van bezoekers.
 11. Indien u op- of aanmerkingen heeft ter verbetering van onze dienst -verlening dan stellen wij het zeer op prijs dit van u te vernemen. U kunt dit mondeling ,schriftelijk of per email, info@omnithera.nl, aan ons doorgeven.
 12. Omnithera Fysiotherapie heeft het vluchtplan in de wachtruimte en in de behandelruimtes zichtbaar opgehangen. Bij incidenten moet u het vluchtplan volgen.

Dank voor uw aandacht.
Omnithera Fysiotherapie
E.T.H. Poot.

Omnithera Fysiotherapie

De zorgvisie die Omnithera Fysiotherapie heeft, is zorg aan te bieden aan de cliënt op die wijze dat hij zich begrepen voelt in zijn hulpvraag. Wij willen de cliënt de middelen aan bieden zodat hij op zelfstandige wijze of door onze vakspecifieke handelingen, kan werken aan herstel of in stand houden van zijn gezondheid.